Kørekort til lastvogn  (kategori C) & påhængsvogn (kategori C/E)

NYE REGLER - OPDATERES SNAREST !!!!!!!!

Generelt:
For at få kørekort til lastbil skal du:
Være fyldt 18 år
Være i besiddelse af et kørekort til kategori B (almindelig bil)
Opfylde strengere helbredskrav end til almindelig bil (ny lægeerklæring)

Inden du går op til teori- og køreprøve, skal du have gennemgået et undervisningsforløb, der er beskrevet i undervisningsplanen for kategori C (Stor lastbil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg), hos en godkendt storvognskørelærer.
Færdselsstyrelsen, under trafikministeriet, har udarbejdet denne undervisningsplan til brug for kørelæreren.

Tidsforbrug:
Køreuddannelsen varer, afhængigt af personligt behov og ventetid på prøver, 1 - 2 måneder.

Undervisning:
Din køreuddannelse består af en teoretisk og en praktisk del, som ifølge undervisningsplanen skal integreres, således at du, efterhånden som du lærer om tingene i teori, efterfølgende kommer ud og prøver det i praktik.

Teoriundervisningen omhandler såvel færdselslære som teknisk gennemgang af bilens opbygning, samt faremomenter ved begge dele. Det kaldes i fagsproget for risikolære.
Ved slutningen af undervisningsforløbet, evalueres der ved hjælp af teoriprøver med billeder og tilhørende spørgsmål, tilsvarende den teoriprøve du skal op til hos bilinspektionen.
Du får derved repeteret stoffet, samt opnår erfaring i denne, lidt specielle eksamineringsform.

Den praktiske undervisning- starter med undervisning i kørsel på landevej, efterfulgt af kørsel i by, på motorvej og motortrafikvej, samt kørsel i mørke.Når du har opnået tilstrækkelig rutine skal du på

køreteknisk kursus, hvor du skal lære at reagere hurtigt og korrekt i kritiske situationer. Kurset omfatter en teoretisk gennemgang af de kræfter der påvirker bilen under kørsel, samt en praktisk del med katastrofeopbremsninger og undvigemanøvrer, på såvel tør som glat vej. Kurset varer 4 lektioner á 45 min.

Den sidste del af din køreuddannelse omhandler "afpusning" af såvel teori og praksis, hvorefter vi er klar til de endelige prøver.

Prøvevilkår:
Teoriprøven er en afkrydsningsprøve, bestående af 25 billeder med tilhørende 80-100 spørgsmål, som skal besvares med "ja eller nej". Mindst 20 billeder skal være besvaret rigtigt.

Praktisk prøve består af en mundtlig overhøring i kontrol og sikkerhedseftersyn af bilen, samt en praktisk køreprøve, hvor den prøvesagkyndige "overtager" kørelærerens plads og herfra bedømmer dine færdigheder i at føre bilen sikkert og hensynsfuldt gennem trafikken.
Prøven gennemføres i skolevognen som du har øvet dig i og kender og har en varighed af mellem 45-60 min.

Påhængsvogn til lastbil.


Generelt:
For at få kørekort til påhængsvogn til lastbil skal du:
Være fyldt 18 år
Være i besiddelse af et kørekort til kategori C (lastbil)
Opfylde de samme helbredskrav som til lastbil. (Ny lægeerklæreing, hvis dit kørekort til lastbil er erhvervet før den 1. juli 1997)
Kørekort til påhængsvogn til lastbil, giver dig ret til at køre vogntog med stor påhængsvogn i alle de kategorier du har kørekort til. (B-C-D)

Inden du går op til teori- og køreprøve, skal du have gennemgået et undervisningsforløb, der er beskrevet i undervisningsplanen for kategori C/E (Lastbil, tikoblet stor påhængsvogn med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg), hos en godkendt storvognskørelærer.
Færdselsstyrelsen, under trafikministeriet, har udarbejdet denne undervisningsplan til brug for kørelæreren.

Tidsforbrug:
Køreuddannelsen varer, afhængigt af personligt behov og ventetid på prøver, 1 - 2 måneder.

Undervisning:
Din køreuddannelse består af en teoretisk og en praktisk del, som ifølge undervisningsplanen skal integreres, således at du, efterhånden som du lærer om tingene i teori, efterfølgende kommer ud og prøver det i praktik.

Teoriundervisningen omhandler såvel færdselslære som teknisk gennemgang af påhængsvognens opbygning, samt faremomenter ved begge dele. Derudover skal du vide en del om vogntogskombinationer og dokumenter som vedrører disse.
Ved slutningen af undervisningsforløbet, evalueres der ved hjælp af teoriprøver med billeder og tilhørende spørgsmål, tilsvarende den teoriprøve du skal op til hos bilinspektionen.
Du får derved repeteret stoffet, samt opnår erfaring i denne, lidt specielle eksamineringsform.

Den praktiske undervisning omfatter, i fornødent omfang, repetetion af kategori C, da denne kategori jo er grundlæggende vil du have en vis kørselserfaring og undervisning i kørsel på landevej, efterfulgt af kørsel i by, på motorvej og motortrafikvej vil derfor være baseret på de specielle forhold, som har betydning for kørsel med vogntog. Når du har opnået tilstrækkelig rutine skal du på

køreteknisk kursus, hvor du skal lære at reagere hurtigt og korrekt i kritiske situationer. Kurset omfatter en teoretisk gennemgang af de kræfter der påvirker bilen under kørsel, samt en praktisk del med katastrofeopbremsninger og undvigemanøvrer, på såvel tør som glat vej, herunder også kørsel med sættevogn.
Kurset varer 4 lektioner á 45 min.

Den sidste del af din køreuddannelse omhandler "afpusning" af såvel teori og praksis, hvorefter vi er klar til de endelige prøver.

Prøvevilkår:
Teoriprøven er en afkrydsningsprøve, bestående af 15 billeder med tilhørende 50-60 spørgsmål, som skal besvares med "ja eller nej". Mindst 12 billeder skal være besvaret rigtigt.

Praktisk prøve består af en mundtlig overhøring i kontrol og sikkerhedseftersyn af vogntoget, samt en praktisk køreprøve, hvor den prøvesagkyndige "overtager" kørelærerens plads og herfra bedømmer dine færdigheder i at føre vogntoget sikkert gennem trafikken.
Prøven gennemføres i skolevognen som du har øvet dig i og kender og har en varighed af mellem 45-60 min.