Erhvervskørekort til bus (kategori EP-D)


NYE REGLER - OPDATERES SNAREST !!!!!!!!


Generelt:

For at få kørekort til erhvervsmæssig personbefordring med bus skal du:
Være i besiddelse af et kørekort til kategori B (almindelig bil) eller kategori D (privat bus)
Være fyldt 21 år
Du skal have "ren straffeattest".
Opfylde strengere helbredskrav end til almindelig bil (ny lægeerklæring)

Hvis du har kørekort til kategori B:
Det er muligt at erhverve kørekort til erhvervsmæssig personbefordring med bus direkte fra
kategori B ved hjælp af "dobbeltprøver", det vil sige at du har 2 sæt papirer og betaler 2 prøvegebyrer, men skal altså kun til en teoriprøve og en køreprøve.
Inden du går op til teori- og køreprøve (aflægges hos Statens bilinspektion), skal du have gennemgået et undervisningsforløb, der er beskrevet i undervisningsplanen for kategori D (Bus med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, eller med 10 eller flere siddepladser), hos en godkendt storvognskørelærer.
Ud over stoffet som er anført til kategori D skal du igennem den udvidede undervisning til kategori EP-D, som findes på denne side.
Færdselsstyrelsen, under trafikministeriet, har udarbejdet denne undervisningsplan til brug for kørelæreren.

Hvis du har kørekort til kategori D:
Skal du have udvidet teoriundervisning, det vil sige at en repetetion af teoristoffet til kategori D er nødvendig, idet teoriprøven skal bestås med et bedre resultat, når den er erhvervsmæssig. Derudover skal du have en større viden omkring bussens anvendelse og viden om passagerbetjening.

Tidsforbrug:
Køreuddannelsen til kategori EP-D varer 1 - 2 måneder.

Undervisning:
Teoriundervisningen omhandler såvel færdselslære som teknisk gennemgang af bussens opbygning, samt faremomenter ved begge dele. Det kaldes i fagsproget for risikolære.
Det skal desuden have en udvidet viden om bussens anvendelse.
Ved slutningen af undervisningsforløbet, evalueres der ved hjælp af teoriprøver med billeder og tilhørende spørgsmål, tilsvarende den teoriprøve du skal op til hos bilinspektionen.
Du får derved repeteret stoffet, samt opnår erfaring i denne, lidt specielle eksamineringsform.

Den praktiske undervisning- er tilsvarende privat bus med hovedvægt på at gøre din kørsel
sikker, hurtig og glidende således at den bliver passagervenlig, men med en hurtig trafikafvikling

Køreteknisk kursus: Du skal kun på køreteknisk kursus, hvis du erhverver kørekort til bus erhverv og ikke i forvejen har kørekort til privat bus.
(Kurset varer 4 lektioner á 45 min.) 

Den sidste del af din køreuddannelse omhandler "afpusning" af såvel teori og praksis, hvorefter vi er klar til de endelige prøver.

Prøvevilkår:
Teoriprøven er en afkrydsningsprøve, bestående af 25 billeder med tilhørende 80-100 spørgsmål, som skal besvares med "ja eller nej". Mindst 22 billeder skal være besvaret rigtigt.

Praktisk prøve består af en mundtlig overhøring i bussens anvendelse, kontrol- og sikkerhedseftersyn af bussen, samt en praktisk køreprøve, hvor den prøvesagkyndige "overtager" min plads og herfra bedømmer dine færdigheder i at føre bilen sikkert gennem trafikken.Ved prøver til erhvervsmæssig  personbefordring lægges der stor vægt på at du udviser rutineret og passagervenlig kørsel.
Prøven gennemføres i skolevognen som du har øvet dig i og kender og har en varighed af mellem 45-60 min.